gebed10

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

1 Gemoedstoestand als invalshoek

2 Uitgeschreven gebeden

Aanvullingen

“Vader, ik heb niets dat ik U geven kan, dan alleen mijn onvermogen. Dank U dat U dat aanvaardt en in Uw handen neemt. Dank U dat U mij op de draaischijf van het dagelijkse leven verder omvormt naar Uw beeld, zoals een pottenbakker zijn werkstuk vormt. Dank U dat Uw oog op mij gericht is. Ik ben in goede handen.”

Ochtendgebed dat met de jaren steeds verder groeide: (compact weergegeven)

Vader, -dank u dat we u Abba mogen noemen, gij zijt ook de Heilige-

Dank u dat u er bent -onzichtbaar maar bekend als de Aanwezige-

Dank u dat u mij onvoorwaardelijk liefhebt -Gij houdt van mij ondanks mijn tekorten, ik ben geliefd door u-

Door het offer van Jezus staat er niets meer in de weg om met u verbonden te zijn -elke zonde neemt gij op u om mij rein te maken en mij in vriendschap te kunnen ontmoeten-

Ik neem uw offer graag aan Heer, ik wil de uwe zijn en met u verbonden zijn

Heer ik bied mij aan als woonplaats voor uw Geest, vorm mij naar uw beeld

-omdat God zelf door zijn Heilige Geest in mij komt, wordt de macht van het kwade over mij verbroken, in Jezus naam-

Ik leg deze dag in uw handen en nodig u uit om mij deze dag te leiden -leid mij doorheen alles wat er op mij af zal komen deze dag en bescherm mij van wat teveel zou zijn voor mij-

Toon mij wat goed is om te doen en wat ik beter niet kan doen -onderwijs mij over de weg die ik gaan moet, vorm mij naar uw beeld-

Heer ik bied mij aan om in uw dienst te staan vandaag -zet uw muren van bescherming om ons heen-

Leer mij om op u te vertrouwen -leer mij om niet bang te zijn maar alles met u te delen-

Bemoedig mij en geef mij kracht -laat mij uw hoop en liefde zien en maak mij vastberaden-

Maak mij attent ...

...voor u, -dat ik u in alles zal gedenken en u zal herkennen als u spreekt-

...voor wat er in mij omgaat -zodat ik mezelf beter leer kennen en mij naar u kan richten-

...voor anderen -zodat ik in hen uw(*) nood en zegen kan zien, en hen lief kan hebben- (*) vgl Mat 25:35-36 : "Ik was naakt, Ik had honger, dorst, ...

Uw zegen over deze dag.

Avondgebed:

( Eer / dankzegging / verkondiging: )

Eeuwige, Heilige, Allerhoogste,

Gij zijt de God die hemel en aarde beheerst.

( Loslaten van de zorgen van morgen: )

Voor alles wat nog komen moet :

Geef ons wijsheid, om los te laten waar we ons beter niet mee bezig houden.

Geef ons inzicht om juiste keuzes te maken.

Geef ons kracht, om te doen wat nog moet gebeuren.

Heer, zegen de toekomst.

( Loslaten van de zorgen van vandaag: )

Laat het goede wat we vandaag gedaan hebben op één of andere manier vrucht dragen.

Vergeef ons waar we tekort schieten. Verlos ons van het kwade.

Zegen wie ons dierbaar is en de mensen met wie we verbonden zijn.

Alles en iedereen onder uw bescherming. Waak deze nacht over ons.

Ik leg mezelf nu te rusten,

in uw handen.

Nog even terug naar : Verschillende vormen v gebed

1

Gemoedstoestand als invalshoek

Hieronder als voorbeeld enkele aantekeningen uit mijn periode met chronische vermoeidheid en een ontregeld stresssysteem. Door observatie kwamen een aantal typerende gemoedstoestanden naar voor waarin ik handvaten zocht om er doorheen te komen én bij de Heer te komen. Ook als alles dreigt stil te vallen of juist heel erg naar binnen komt gaan gebed en dagelijks leven hand in hand. Een kruisbestuiving.

Het zijn korte aantekeningen, eerder bedoeld als inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Uitgechreven gebeden ( aanvulling bij 'verschillende vormen van gebed' )

Als inspiratie enkele uitgeschreven gebeden die in een bepaalde periode vorm en richting gaven aan mijn dagen. In periodes van totale burn out zijn er andere bakens te zetten dan in gezonde periodes. Gebed groeit mee en begeleidt zo een groei- en herstelperiode.

2

Handvaten bij gevoelens van vermoeidheid, een beetje down / ontmoedigd, misschien depressieve gevoelens, …

 

Valkuil: Doelloos ronddobberen in gevoelens; blijven hangen in een gevoel van ongelukkig zijn.

Gebed: -- Bewust voorleggen en in Zijn handen leggen van gevoelens en vragen die we hebben, de situatie, het verleden, de toekomst, … -- Passende psalm of geschreven gebed. -- Vb geknield op bed en daarna rustend.

Voorbede: -- Voor andere mensen die zich ook zo voelen. ( Vanuit de idee dat nog veel andere mensen op de wereld zich zo voelen, groeit ons besef dat ook zij daar nu een weg in zoeken. Hierdoor ontstaat een gevoel minder eenzaam te zijn en deel uit te maken van een groep mensen die nood ervaren. We kunnen ons met hen verbonden voelen, meeleven, aanvoelen. Onze gevoelens kunnen dan gebeden genereren die we anders niet zouden bidden, wat dit moment zinvol maakt en onszelf ook weer een nuttige plaats aanbiedt.)

-- geschreven gebeden voor voorbede die zaken verwoorden of omvatten ('Onze Vader', passende psalm,...)

Zegenen: -- Zegen over onszelf en anderen. -- De situatie waar we inzitten, het verder verloop, de toekomst, …

Wat nu wellicht goed lukt is ‘loslaten’. Het kan een goed moment zijn om bewust zaken in de handen van God neer te leggen, over te dragen.

Aandacht voor zelfzorg. Aandachtig zijn voor wat ons goed doet en daar ook ruimte voor maken. Tegelijk ook kleine haalbare (liefst praktische) bezigheden zoeken die de dag doorbreken of zinvol invullen. (Niet werken aan grote uitdagingen.)

Handvaten bij gevoelens van onrust, wat opgejaagd zijn, overprikkeld, gestrest, rusteloos, …

 

Soms trekt de omgeving ons mee in een te hoog tempo. Het energie- of concentratiepeil wordt dan te veel omhoog geduwd en alles komt heel sterk naar binnen. (Komt bij mij makkelijker voor bij goed weer, vooral in voorjaar en zomer)

 

Valkuil: -- Te lang met iets bezig blijven om het vlug nog af te maken. -- opgejaagd bidden, te geconcentreerd bidden (dit versterkt krampachtigheid).

Gebed: -- Bewust voorleggen en in Zijn handen leggen van ons gevoel, de situatie of zorgen die ons opjagen, … -- “God kom mij te hulp, Heer haast U mij te helpen” (eeuwenoud formuliergebed) -- Meditatief gebed: “waarom zou ik onrustig zijn? Mijn God blijft voor mij zorgen” - “alles is in Uw handen” - “het is volbracht” - … -- Verkondigend bidden; vb psalm die Gods ondersteuning of voorziening bezingt.

Handvaten: -- Bewust onze bezigheden regelmatig onderbreken en rusten. -- Vertragen in alles wat we doen: bewegingen, handelingen, aandacht geven, gebed, … (tempo omlaag). -- Tijd alleen doorbrengen en stil worden (helpt om dicht bij onze werkelijke behoeften te komen).

Nagaan: -- Is er iets wat aan de oorsprong ligt van de onrust? (Er kan ook niets echt aanwijsbaar zijn). -- Beluisteren wat de situatie nu van ons vraagt, wat goed zou kunnen zijn om te doen. -- Misschien is er teveel tegelijk bezig. Breng dan structuur aan (heilzaam dagritme). Vereenvoudigen, alles op zijn tijd. -- Misschien zijn er teveel ‘moetens’ en mogen we bewust iets plannen waarvan we kunnen genieten, vb wandeling, sport,…

Handvaten bij gevoelens van vermoeidheid, eerder wat ziek, zonder echte zorgen

 

Misschien is het een nawee van een inspannende periode, waarop nu een weerslag volgt.

Wat wellicht goed lukt nu is aandacht voor zelfzorg: leren ontspannen, tot rust komen, leren leven op een rustig tempo, vertragen, verstillen.

Let even op het contrast met de opgejaagde sfeer op andere momenten. Nu voelen we hoeveel deugd het kan doen om ‘los te laten’, te rusten. We leren wat ons goed doet en kunnen hieruit tips noteren voor periodes waarin we ons opgejaagd voelen.

Het is een goed moment om onze zegeningen te tellen. We kunnen eens stilstaan bij momenten waarop we Gods hand of voorziening in iets hebt bemerkt.

Gebed en voorbede zal nu met weinig woorden zijn, maar we weten dat in onze verbondenheid alles bij Hem bekend is. Veel woorden hoeven niet.

Omdat zorgen nu niet zo manifest op de voorgrond staan, is het een uitgelezen moment om de weg te beoefenen van stilte voor Gods aangezicht. Zonder eigen agenda kunnen we ons makkelijker en ontspannen openstellen en luisteren of Hij iets naar voor brengt. Wat staat op Gods agenda?

Valkuil: -- Helemaal stilvallen en down worden. -- Als verveling opduikt: teveel met het hoofd bezig zijn; lezen, TV, computer,...

Misschien ontdekken we dat net nu iets lukt wat minder goed lukt wanneer we opgejaagd zijn. Zo kunnen ook deze momenten zinvolle mogelijkheden aan het licht brengen.

“Vader ik leg deze dag ik Uw handen. Geef mij rust in wat mij onrustig maakt; leer mij loslaten. Geef mij ook iets kleins om van te genieten; leer mij het goede opnemen. Help mij om mijn leven in balans te krijgen en te bouwen aan draagkracht.”

“Vader, ik wil deze dag leven in verbondenheid met U. Toon mij waar het op aankomt, in deze fase van mijn leven en in deze dag. Help mij om deze dag zo in te delen, dat alles wat waardevol is aan bod kan komen. - Tijd om te werken en tijd om te rusten. Tijd voor anderen en tijd voor mezelf. Tijd om te geven en tijd om te ontvangen, ontvangen van U. - Zegen wie mij dierbaar is en zegen ook mij. Zegen de plaatsen waar ik ben zodat ik mij daar thuis zal voelen. Mag Uw vrede in mijn binnenste groeien.”

Eeuwenoud ‘formuliergebed’: “God kom mij te hulp, Heer haast U mij te helpen.”

Gebed zonder drempel

aandacht voor verbondenheid

Gebed zonder drempel

aandacht voor verbondenheid

b) Uitwisseling (+min)

en aansluitend

Uitgeschreven gebeden (6min)

 

b) Uitwisseling (+min)

c) Aanvullingen (1min)

en aansluitend

Uitgeschreven gebeden (min)