gebed2

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Inspiratie voor verschillende vormen van gebed

Meestal hebben we wel een bepaalde voorstelling van hoe gebed ‘normaal’ verloopt. Toch mogen we beseffen dat God naar het hart kijkt, eerder dan naar de inhoud of de vorm. Als we onze aandacht, op welke manier dan ook, maar bij Hem brengen. Graag in alle eenvoud en oprechtheid.

Met enkele suggesties wordt misschien duidelijk dat vele wegen naar die verbondenheid met Boven leiden. We mogen zoeken naar de weg die aansluit bij onze situatie en eigenheid.

  • Gebed in eigen woorden en spreektaal

Als God zich Abba Vader laat noemen dan mogen we er van uitgaan dat een gewone conversatietaal niet oneerbiedig is. Op een apart gezet moment of doorheen de dag tijdens onze gewone bezigheden, wil Hij graag onze gesprekspartner zijn. Geen barrière door ‘speciale’ woorden of gebeden.

Toch kan het ook zijn dat we vooral bezig zijn met 'wat' we zullen bidden en in onszelf vooral inspanning bemerken bij het zoeken naar de juiste woorden om een 'goed' gebed te vormen. In dat geval kan deze gebedsvorm eerder een drempel in zich dragen dan dat onze verbondenheid met de Heer voorop staat, wat niet de bedoeling is.

Een gebed dat alleen de eigen gedachten van dat moment weergeeft kan ook eenzijdig worden en onze aandacht vasthouden op de eigen beleving.

  • 'Formuliergebed'

Uitgeschreven ‘formuliergebeden’ bieden een goede structuur, zijn meestal helder en kernachtig verwoord. Het bekendste wat als formuliergebed gebruikt wordt is ongetwijfeld het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde: “Onze Vader in de hemel, …”

Het mooie aan deze vorm van bidden is dat we onze aandacht niet hoeven te wijden aan ‘wat’ we gaan bidden. We mogen ons laten leiden door de inhoud van het neergeschreven gebed en kunnen zo de woorden in ons hun werk laten doen. Het gebed neemt ons mee langs essentiële gedachten die ons naar het hart van God brengen.

Psalmen zijn uitermate geschikt om ons hierin te leiden, maar ook andere teksten of liederen kunnen ons gebed dragen.

  • Eigen neergeschreven gebedsintentie

We kunnen ons in een periode bevinden waarin we moeilijk aansluiting vinden bij spontaan gebed of het gebed van anderen. In zulke periodes kan het heel effectief zijn om een eigen gebed te schrijven. Wie zo’n gebed voor zichzelf opstelt en uitschrijft zal automatisch zoeken naar het wezenlijke, de essentie en doelen die we voor ogen willen houden. Het ‘Onze Vader’ leert ons dat het vaak voldoende is om een aantal kerngedachten te benoemen. Als het gebed na verloop van tijd naar ons inzicht is aangepast dan werkt het als een kompas dat ons op koers houdt omdat we dagelijks deze punten onder de aandacht nemen.

In plaats van ons telkens weer te vermoeien om de juiste woorden te vinden of ons af te vragen of we geen belangrijke elementen vergeten, nemen we ons gebed ter hand.

Het dagelijks voor ogen houden van kerngedachten maakt dat ze op een doordringende wijze deel van ons kunnen worden. Niet elke dag een nieuw gebed, maar een kerngedachte die we steeds opnieuw naar binnen bidden en in ons laten wortelen. Uiteraard geldt dit ook voor de formuliergebeden.

“ik wil vandaag leven in verbondenheid met U” - “mijn leven is veilig in Uw hand, ik leg mijn leven in Uw hand” - “ik wil U dienen Heer, ziek of gezond” - “U bent mijn Herder” - “U bent de God die hemel en aarde beheerst” - … (verderop bij 'Aanvullingen' meer voorbeelden.)

  • Woordmeditatie

Er zijn niet veel woorden nodig om in verbinding te komen met Boven. Een enkel woord kan al volstaan. Laat de volle betekenis ervan doordringen in al zijn facetten. Door één woord komen veel gedachten naar binnen. Wie graag in alle eenvoud Gods grootheid tot zich door wil laten dringen, vindt hierin een schat aan mogelijkheden.

Eeuwige - Heilige - Genadige - Vader - Herder - Geest in mij -

  • Naderen zonder woorden

Sta er even bij stil dat God alles weet. Alles wat ons leven aangaat is Hem bekend. Hij weet hoe we ons voelen en wat we willen zeggen of nodig hebben. Waarom onszelf en God vermoeien met woorden die nooit ten diepste kunnen verwoorden wat Hij toch al helemaal doorgrondt?

Een stoel op een rustige plaats. Eventueel een symbolisch teken van Gods aanwezigheid (kaars, kruis, Bijbel, …). De wetenschap dat Hij ons opwacht en aanwezig is. Niets hoeft gezegd. We brengen onszelf voor Zijn troon en richten ons naar Zijn aanwezigheid.

Ook al voelen we misschien niets, dwalen onze gedachten af, of drukken zorgen ons neer … deze vorm van gebed geeft vorm aan ons verlangen om met Hem verbonden te zijn. We brengen onszelf letterlijk op een ‘plaats van gebed’. Zonder woorden wordt God in onze situatie uitgenodigd. Hier ben ik Heer, met al wat in mij is.

Door dit woordeloze gebed onderschrijven we Gods alwetendheid.

Door niets te vragen benadrukken we ons vertrouwen dat Hij weet wat we nodig hebben.

Door stilte te bewaren laten we ruimte voor Gods spreken.

Misschien komt een woord van leven in gedachten, of een lied, of een tekst uit de bijbel of een ander boek.

  • In Gods woorden

Een andere manier om onze eigen inbreng uit handen te geven en ons helemaal in te sluiten in Gods woorden, is gebed in ‘vreemde klanken’ zoals Paulus het benoemt. Voor wie ermee vertrouwd is. Als God zelf mag bidden door Zijn Geest en ons zo Zijn woorden uit laat spreken, zou er dan niet kracht tevoorschijn komen?

Gebed zonder drempel

aandacht voor verbondenheid