marckant.be

  Tekst en beeld :    (C)  Marc Meysmans

  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_discipel

  Discipel worden

  aandacht voor een focus

  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_discipel
  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1040931
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  1/5  Discipel worden

  Ruimte maken

  Ergens onderweg, als de hindernissen in ons leven hanteerbaar zijn geworden, mogen we onszelf er op attent maken dat we niet alleen bij onszelf moeten blijven stilstaan maar dat we onze horizon mogen verruimen. 

  Discipel worden houdt in dat we de aandacht ook kunnen weghalen van het eigen verhaal en ruimte maken voor een groter verhaal.  Wie ruimte maakt voor het grotere geheel verliest zichzelf niet, maar komt juist dichter bij zijn bestemming en eigenheid.  Eigenheid en bestemming gaan in Gods Koninkrijk perfect samen.   

  We mogen de fase leren ontgroeien waarbij we vooral verwachten dat God zich naar óns toe buigt.  Onze blik mag gericht worden op de grootheid en heiligheid van de Eeuwige.  We zijn als mens niet onbelangrijk, maar hebben in het grote geheel toch eerder een bescheiden plaats. 

  Jezus gaat ons voor en meet zichzelf de plaats van dienaar aan.

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  2/5  Focus op een koninrijk

  Wie zijn leven aandachtig onder de loep neemt zou wel eens kunnen ontdekken hoeveel van onze verlangens nog gericht zijn op aardse zaken.  We mogen in het leven genieten en we leven niet los van materiële zaken, maar waar is onze focus op gericht?  Kijkend om zich heen merkte iemand op dat veel christenen meer verlangen naar aardse zaken dan naar een leven vanuit de kracht van de Geest. 

  In welke richting wijst óns kompas?  Gaat ons hart vooral uit naar de zorg voor onze eigen leefomstandigheden of is ons hart bij dat wat God wil ontwikkelen?  Wat is het voornaamste richtpunt waarnaar we ons leven willen inrichten en onze aandacht zullen op inzetten?  Met andere woorden: willen we vooral ons persoonlijk koninkrijkje zien floreren of het grote Koninkrijk van God?   

  Goed bezig

  De idee of toetssteen die mag verdwijnen is dat we goed bezig zijn als we volharden in enkele christelijke gewoonten (bijvoorbeeld naar de kerk gaan en bidden).  Ook meedraaien in kerkelijke activiteiten en zelfs het verrichten van wonderen zijn geen bewijs van een naar God gekeerd leven vertelt Jezus. 

  De schijnwerper van God gaat dieper en belicht onze hartsgesteldheid en onze focus.  Zoeken we eigen zekerheid en eer of juist die van God en Zijn Koninkrijk?  Leeft in ons een diepe wens om geheiligd te leven in verbondenheid met Hem?  Is een verlangen aanwezig om op één of andere manier tot Zijn dienst te zijn? 

  God overschouwt ons volledige leven en wil daarin tekenen zien van Zijn levensvisie; innerlijk én uiterlijk. 

  We mogen ons weten falen, maar tegelijk ook weten zoeken en verlangen naar wat God voor ogen heeft. 

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  3/5  Kijken vanuit verbondenheid

  Wie er naar verlangt om te doen wat goed is in Gods ogen zal vanzelf aandachtig worden.  In plaats van onnadenkend mee te gaan in de gebruikelijke stromen, groeit een zekere opmerkzaamheid.  Als die opmerkzaamheid verbonden wordt met een intense Godsrelatie dan ontstaat vrijwel zeker een scherpe kijk op wat gaande is in het leven, de wereld en de kerk.  Misschien ook waar tekorten vragen om een antwoord.   

  Vanuit deze heldere kijk kan gezocht worden naar onze roeping en plaats.  Waar in dit geheel wil God me plaatsen?  Waar mag ik met de mogelijkheden die ik in mij heb mee bouwen aan Zijn Koninkrijk? 

  Deze vraag mag worden beantwoord in nauw overleg met Boven, want menselijke overwegingen leiden niet zelden tot menselijke wegen, maar we zoeken hier naar wegen van God.

  We worden allemaal uitgenodigd om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk.  Ieder heeft binnen zijn mogelijkheden en gaven een plaatsje onder Zijn zon.  Veel van onze gaven en talenten zullen heel vanzelfsprekend een bijdrage leveren aan het leven rondom ons.  We hoeven het niet altijd ver te zoeken.  Iets wat we graag doen, doen we meestal ook goed.  En als het ergens bij aansluit geeft het dubbele vreugde. 

  Als discipel leven we vanuit onze verbondenheid met de Heer naar het leven toe.  Een opmerkzaam oog voor wat iemand nodig heeft of een taak die gedaan kan worden brengt ons in actie.  Uit liefde voor de Heer en de ander, worden we voeten en handen van de Heer.  (Ik was naakt, had dorst, … gij hebt mij gegeven …). 

  Als het meer mag zijn

  Wie een verlangen heeft om God intensiever te dienen, gaat op zoek naar wat hij of zij nog meer kan doen.  Deze mensenzijn vaak bereid een stuk verantwordelijkheid op te nemen.  Ook hier lijkt het voor de hand te liggen dat men dient vanuit zijn gaven en talenten. 

  Toch kan ook hier een valkuil liggen.  Iemand kan een natuurlijke aanleg hebben om een verantwoordelijke plaats te kunnen innemen, maar dat wil niet automatisch zeggen dat hij of zij ook een gehoorzame discipel van de Heer is.  

  Om Zijn Koninkrijk te bouwen zoekt de Heer niet alleen bekwaamheden, maar vooral bereidheid en een verlangen om de focus te richten naar de wensen van de Heer zelf.  Hij zoekt mensen die Hij specifieke instructies kan geven en die integer genoeg zijn om die naar Gods visie uit te werken.

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  4/5  Geen werk van mensen

  Het bouwen van Gods Koninkrijk is in wezen het werk van God zelf.  Zijn werk beperkt zich niet tot wat op aarde zichtbaar is maar omvat veel meer.  Helpen bouwen aan Zijn Koninkrijk is dus een geestelijke taak.  Het vraagt om te handelen naar Goddelijk inzicht en onder Goddelijke leiding.  We mogen ons als arbeiders in Zijn bouwplannen laten invoegen. 

  Het is goed om duidelijk het verschil voor ogen te krijgen tussen het werk dat ontstaat uit een verlangen van mensen en het werk dat de Heer zelf in gang zet.  Als we vanuit eigen verlangens wegen uitstippelen en trachten geestelijke werken te doen, dan kan onze overmoed uitlopen op de muur van onze menselijke beperkingen.  De bovennatuurlijke kracht van de Heer is er niet aan verbonden.  Menselijke werken die pretenderen geestelijk te zijn laten meestal een spoor van verwondingen na.  We zoeken dus een andere weg.

  We worden in ons groeiproces uitgenodigd om niet zozeer onze eigen waarnemingen als vertrekpunt te nemen, maar om ons oor te luisteren te leggen bij de Hoogste.  Wat ligt op Zijn hart (of lever)? Wat staat op Zijn agenda? Wat wil Hij tot stand zien komen? Door dit aandachtig luisteren ontdekken we ongetwijfeld onderwerpen die voordien onopgemerkt bleven.  Ook in onze tijd zijn er profeten nodig die Gods agenda beluisteren.

  Mensen beluisteren graag hun eigen wensen, en werken nadien hun plannen uit. 

  Maar wie beluistert God, en vraagt wat Hij zou willen?  En wie werkt Zijn plannen uit?

  Wanneer we vertrekken vanuit een visie die door de Heer zelf is ingegeven en we laten ons roepen naar de plaats die Hij ons wijst, dan zal dit leiden naar krachtige en heilzame werken.   

  Ons wordt nu gevraagd om de arbeid niet aan te vatten zoals we dat vanuit onszelf gewoon zijn, volgens onze eigen inzichten en vanuit  eigen kracht.  Misschien moeten we onze eigen (beperkte) mogelijkheden zelfs even ‘vergeten’ om gehoorzaam mee te kunnen gaan in Zijn opdracht.  We worden uitgedaagd om het te proberen met Zijn genade, Zijn Geest en Zijn voorziening in alles wat onderweg nodig is. 

  Het is spannend, maar zou tegelijk ook iets ontspannend in zich mogen dragen, want wat zou er meer geruststellend kunnen zijn dan de wetenschap dat de Hoogste je Voorziener is?

  In Jezus' naam

  De discipelen van Jezus werden er op uitgestuurd en kwamen weer bij Hem terug vol blijdschap en verwondering over de werken die ze hadden kunnen doen (Luc 10:17).  Dit mag ons bemoedigen.  Belangrijk om op te merken is dat het de Heer zelf was die hen op pad stuurde.  Een menselijk verlangen om goede werken te doen brengt niet zulke kracht naar voor.  De discipelen beseffen dat en staan versteld over de hen toevertrouwde geestelijke gaven tijdens deze reis. 

  Na Pinksteren kent hun roeping pas een echte markante ommekeer.  Er wordt een permanente geestelijke Bron van inzicht en kracht in hen ontsloten.  De rijkdom van de Heilige Geest gaat nu voluit in hen leven. 

  Wat nadien volgt is een werk van God zelf, die door mensen heen bouwt aan een Koninkrijk dat niet van deze wereld is. 

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  5/5  Ieder zijn plaats en roeping

  De vergelijking met Jezus’ discipelen legt de lat uiteraard heel hoog.  Zoals gezegd werden zij er door de Heer zelf toe geroepen en waren zij ook in hun tijd mensen met een bijzondere zalving.

  Het is goed te beseffen dat elke stap die we zetten in de richting van de Heer een goede stap is, waarmee we ons meteen bevinden ‘op de goede weg’.  We zijn discipelen vanaf onze allereerste stap. 

  Tegelijk mag er een beeld ontstaan van potentiële groeimogelijkheden in dat discipelschap en mogen we af en toe aangemoedigd worden om die groeimogelijkheden als een uitdaging tot ons te laten doordringen.

  Dat een aanmoediging en een zekere radicaliteit soms wel op zijn plaats is, verklappen de woorden van Jezus die zegt: Wie mijn discipel wil zijn moet meer van Mij houden dan van zijn eigen familie en zelfs meer van Mij houden dan van zichzelf (Luc 14:26).  Deze onpopulaire woorden willen ons uit onze roes doen ontwaken waarbij we misschien al te vlug denken dat we goed bezig zijn.  Ze roepen op tot onverdeelde aandacht.  Aan het volgen van Jezus hangt op meer dan één vlak wel eens een prijskaartje dat afschrikt.

  Maar waar we ons ook bevinden, we hebben altijd mogelijkheden om verbinding te zoeken met Boven, te leren ontvangen wat nodig is en het leven te beantwoorden met Liefde van de Heer.  We mogen zijn wie we zijn.  Dat we af en toe mogen bijsturen en groeien is evident.

  Het beluisteren van de Geest zal ons leren dat niets uit balans hoeft te raken maar dat alles veeleer op zijn plaats kan vallen.  De werken die ons worden toevertrouwd zijn voorbereid en Meesterlijk omkaderd.  Zou dat geen vrucht gaan dragen? 

  Aandacht voor verbondenheid met de Hoogste is een sleutel.

  Bereidheid om Hem te volgen ook. 

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  Een geheel  -  korte afronding

  Aandacht zou de vloer van de woning kunnen zijn.  Deze vloer mag buiten onze gebedsplek ook doorlopen naar de leefruimte, ontmoetingsplaats, werkplek en rustplaats.  Alle facetten van het leven zijn belangrijk en verdienen de nodige zorg en aandacht.

  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_binnenkamer

  Stilte zouden we een deur naar onze geestelijke woning kunnen noemen.  Door daar doorheen te gaan nemen we vanzelf even afstand van wat er buiten allemaal gaande is.  In stilte ontmoeten we wat er in ons leeft en kunnen we beluisteren wat om aandacht vraagt.

  Gebed legt de verbinding tussen wat Boven is en wat beneden is.  Boven en beneden zijn daardoor niet meer gescheiden, maar worden één.   Door het ontvangen van persoonlijk leefadvies raken puzzelstukjes van ons leven op hun plaats. 

  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_gebed
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2

  Het ordenen van ons leven, met alles wat daarbij hoort, brengt ons naar een heilzame weg waarbij alles een plaats krijgt die goed is. 

  Het ontdekken van een heilzame weg maakt meteen ook helder wat minder waardevol is of zelfs tegenwerkt.

  Waar we ons op ons pad ook mogen bevinden, er is altijd al een weg afgelegd.  Er zullen zeker elementen in aanwezig zijn die goed zijn om op verder te bouwen. 

  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_discipel

  Door dit geheel groeien we vanzelf naar de mogelijkheid om discipel te worden, al moeten we daar finaal nog de keuze voor maken en de kosten in overweging nemen. 

  Ons is de mogelijkheid gegeven om verschillende facetten van ons leven een bepaalde richting uit te sturen. 

  In plaats van ons onnadenkend mee te laten drijven op wat aan komt waaien, geven we het leven wat het verdient: 

  AANDACHT, in ontspannen overgave.

  Marc Meysmans  -2015-

  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_binnenkamer
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_gebed
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_discipel
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_focus

  Een geheel

  korte afronding

  aandacht voor ons leven

  aandacht voor verbondenheid

  aandacht voor een focus

  (*) fotolocatie:

  kunstcollectie  openluchtmuseum

  Middelheim  -  Antwerpen

  (*)

  (*)

  (*)

  aandacht voor wat in ons is

  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1040931

  Willen we groeien in daadkrachtig discipelschap, dan is onze verbondenheid met God een onmisbaar fundament dat vraagt om aandacht.  We kunnen zoeken hoe we ons overleg met Boven een vaste plaats kunnen geven in onze tijdsindeling.

  Bouwen

  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_discipel
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_discipel
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_discipel